นโยบายและยุทธศาสตร์

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข 6 ตุลาคม 2563

นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ด้านสาธารณสุขและ Positioning MOPH 2559 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่ลาน้อย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย