ประวัติหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย เป็นหน่วยงานสาธารณสุขระดับภูมิภาค ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2510 ตั้งอยู่เลขที่ 206/21 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน