อำนาจและหน้าที่ของหน่วยงาน

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ

(๒) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ

(๓) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

กฏกระทรวง การแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทุกฉบับ

พระราชบัญญัติ และพระราชกำหนด ทุกฉบับ

ประกาศของคณะปฏิวัติ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน แถลงการณ์ / ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกาศ / คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประมวลกฎหมาย ทุกฉบับ

ระเบียบ / ประกาศ / ข้อบังคับ

กฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ