แบบฟอร์มเอกสาร

เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

1.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

2.จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

 

1.แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

2.แบบฟอร์มยกเลิกวันลาพักผ่อน