EB10

คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 1 – 2

บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 3 – 4

หลักฐานแสดงช่องทางการร้องเรียน

แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ