EB11

บันทึกข้อความรายงานผู้บังคับบัญชา ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2563

แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

บันทึกข้อความรายงานผู้บังคับบัญชา ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 – 2

รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไตรมาส 1 – 2

รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 1 – 2

แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

บันทึกข้อความรายงานผู้บังคับบัญชา ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 – 4

รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไตรมาส 3 – 4

รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 3 – 4

แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ