หน้าแรก

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่ลาน้อย สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ให้กับนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ลงทะเบียนขอรับวัคซีนฯ ก่อนการเปิดภาคเรียน รอบแรก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 และ โรงเรียนแม่ลาน้อย ดรุณสิกข์

ทีมสอบสวนโรคเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่ลาน้อย ออกสอบสวนโรคและควบคุมโรคโควิด 19 พื้นที่บ้านแม่ฮ้อย ตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อยและผู้อำนายการโรงพยาบาลแม่ลาน้อย สร้างแรงบันดาลใจ ให้ข้อมูลเรื่องโควิด 19 กับเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราขการ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเขิญชวนและชี้ข่องทางการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19