หน้าแรก

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่ลาน้อย สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ให้กับนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ลงทะเบียนขอรับวัคซีนฯ ก่อนการเปิดภาคเรียน รอบแรก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 และ โรงเรียนแม่ลาน้อย ดรุณสิกข์

ทีมสอบสวนโรคเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่ลาน้อย ออกสอบสวนโรคและควบคุมโรคโควิด 19 พื้นที่บ้านแม่ฮ้อย ตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อยและผู้อำนายการโรงพยาบาลแม่ลาน้อย สร้างแรงบันดาลใจ ให้ข้อมูลเรื่องโควิด 19 กับเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราขการ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเขิญชวนและชี้ข่องทางการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 อำเภอแม่ลาน้อย โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอแม่ลาน้อย

นำโดยนายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอแม่ลาน้อย (พชอ.) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อย ชั้น 2 โดยมีคณะกรรมการ พชอ.และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.) อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นายกฤต วงศ์น้อย สาธารณสุขอำเภอ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.) อำเภอแม่ลาน้อย ทั้ง 3 ประเด็น ดังนี้ 1.การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและ Covid-19 2.อาหารปลอดภัย 3.การบริหารจัดการขยะ และวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสุขภาพของอำเภอแม่ลาน้อย และวางแผนการดำเนินงาน ทิศทางการพัฒนาของอำเภอแม่ลาน้อย ปี 2566

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565 นายกฤต วงศ์น้อย สาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกให้บริการรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมและตรวจแป๊ปสเมียร์ พร้อมทั้งร่วมกับปกครองอำเภอแม่ลาน้อยออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ หมู่บ้านหัวดอยและกะริคี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เครือข่ายบริการสุขภาพแม่ลาน้อย รณรงค์หยอดวัคซีนให้แก่กลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ 0 ถึง 5 ปี เพื่อป้องกันการขาดโปลิโอ ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่ลาน้อยจัดอบรมให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมระบบพิสูจน์และการยืนยัน สำหรับหน่วยบริการ (หมอพร้อม.DID) เป็นระบบของเจ้าหน้าที่ โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลแม่ลาน้อย นายปรีชา ท้าวแก่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 20 คน