ITA2564

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

EB 01

EB 02

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้าง

EB 03

EB 04

EB 05

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

EB 06

EB 07

EB 08

EB 09

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส

EB 10

EB 11

EB 12

ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน

EB 13

ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ

EB 14

EB 15

ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันทุจริต

EB 16

EB 17

EB 18

ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 19

EB 20

EB 21

ตัวชี้วัดที่ 9 การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร

EB 22

EB 23

EB 24