EB12

บันทึกข้อความขออนุมัติจัดประชุม

โครงการ

รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

บันทึกข้อความขออนุมัติจัดอบรม

รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ

รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม

ภาพกิจกรรมจัดประชุม

ภาพกิจกรรมจัดอบรม

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

แบบขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ