EB09

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

โครงการอบรมการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ การเสริมสร้างจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

ภาพกิจกรรม

แบบฟอร์มแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ