EB04

ส่วนที่ 1 การเผยแพร่แผน

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

คำสั่งมอบหมาย ปิด – ปลด ประกาศ

แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ส่วนที่ 2 การรายงานผลของแผน

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 – 4  (1 ตุลาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2564)

แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ส่วนที่ 3 การป้องกันส่วนได้เสีย

หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ วงเงินน้อยกว่า 100,000 และ 100,000 บาทขึ้นไป

แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ชุดใบสำคัญจ่าย ไตรมาส 1 ชุดที่ 1

ชุดใบสำคัญจ่าย ไตรมาส 1 ชุดที่ 2

ชุดใบสำคัญจ่าย ไตรมาส 2 ชุดที่ 1

ชุดใบสำคัญจ่าย ไตรมาส 2 ชุดที่ 2

ชุดใบสำคัญจ่าย ไตรมาส 3 ชุดที่ 1

ชุดใบสำคัญจ่าย ไตรมาส 3 ชุดที่ 2

ชุดใบสำคัญจ่าย ไตรมาส 4 ชุดที่ 1

ชุดใบสำคัญจ่าย ไตรมาส 4 ชุดที่ 2

แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ