คุณธรรมและจริยธรรม

ชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย 

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.2560-2564)

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ข้อบังคับสำนักงานสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จรรยาบรรณข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct)

ค่านิยมหลัก 12 ประการ