ป้องกันปราบปรามการทุจริต

วิเคราะห์แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2560 ขอเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต รายงานผลการวิเคราะหืความเสี่ยง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต รายงานผลการติดตาม

Read more

เรื่องร้องเรียน

แผนผังช่องทางรับเรื่องร้องเรียน คู่มือการปฏิบัติงาน การรับเรื่องร้องเรียน แผนผังขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน คำสั่งจัดตั้งศูนย์ร้องเรียน หนังสือขออนุญาตเผยแพร่คู่มือ สรุปผลการดำเนินงานร้องเรียน เอกสารขอเผยแพร่  

Read more